Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia
ogólne;

Sklep internetowy, działający pod adresem shop.3chargy.com,
jest prowadzony przez 3WINDY Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Cieszynska 367, 43-382 Bielsko-Biała,
NIP: 5472196361, KRS: 0000722953,

Sprzedawca prowadzi Sklep zgodnie z Regulaminem
i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie
internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie
Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail,
zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. 

Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp
do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych. 

§ 2 Definicje;

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów
za pośrednictwem Sklepu.

Konto – panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami
Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji
i logowania

Konsument – Klient będący osoba fizyczna zawierającą
ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, w celach niezwiązanych
z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem
wolnego zawodu

Koszyk –  element oprogramowania Sklepu,
w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty
do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia
i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
produktów

Paczkomat – urządzenie do samodzielnego odbierania
przesyłek przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

Przewoźnik – podmiot, świadczący usługi dostawy
Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.

Sprzedawca  3Windy Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Cieszynska 367, 43-382
Bielsko-Biała, NIP: 5472196361, KRS: 0000722953,

Sklep – zorganizowany system sprzedaży prowadzony
przez Sprzedawcę pod adresem internetowym greenwallbox.pl

Regulamin – niniejsze warunki umowne,
których przedmiot stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną,
przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem
Sklepu, w tym zawieranie umów sprzedaży,

Umowa sprzedaży- umowa  na mocy
której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia
własności towarów na Klienta i ich wydania, a konsument
płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny. Umowa sprzedaży
jest zawierana na odległość w ramach Sklepu,
bez jednoczesnej fizycznej obecności storn, z wyłącznym
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili
zawarcia umowy włącznie;

Usługa – oznacza usługę przedstawianą
przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu

Towar – materialna rzecz ruchoma zaprezentowana
przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży w sklepie .

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane
za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia –formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
w tym sposobu dostawy i płatności.

§ 3 Dane kontaktowe;

Adres korespondencyjny sprzedawcy: ul. Cieszynska 367, 43-382 Bielsko-Biała.

Adres do zwrotów: ul.
Cieszynska 367, 43-382 Bielsko-Biała.

Adres e-mail Sprzedawcy: support@3chargy.com 

Numer telefonu Sprzedawcy: 512101777

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 41 1050 1070 1000 0090
3194 2817 [ING]

§ 4 Informacje ogólne;

W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest
dysponowanie przez Klienta:

 

urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet
i przeglądarką internetową dowolnego typu

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies,,

Korzystanie ze Sklepu może wiązać się
z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu
do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie
ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług
korzysta Klient. 

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów
zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody
i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
będącego Przedsiębiorcą

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu
oraz nienależyte wykonanie umowy, spowodowane siłą wyższą,
w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu
oraz nienależyte wykonywanie umów sprzedaży na rzecz Klientów
niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub
przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca
wykonuje umowę sprzedaży.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich
złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak
również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową,
a nie ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują
one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia
do realizacji przez Sprzedającego.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty
przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy
(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach
Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się umową sprzedaży

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów
prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji
o nowych towarach, bądź wprowadzenia w nich zmian.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii
promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny
Towarów lub kosztów dostawy do określonego terminu lub wyczerpania
zapasu Towarów podlegających promocji.

Sprzedający oświadcza, że sprzedawane
za pośrednictwem Sklepu towary posiadają wszelkie wymagane
przez prawo Unii Europejskiej atesty lub certyfikaty.

§ 5 Zamówienia;

Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7
dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

Zamówienia na towary można składać za pośrednictwem
formularza zamówienia. Po skompletowaniu przy pomocy Koszyka listy
Towarów Klient ma możliwość realizacji zamówienia.

przy użyciu Konta Klienta, 

z pominięciem użycia Konta Klienta.

W formularzu zamówienia Klient wprowadza lub
wybiera: 

dane zamawiającego,

rodzaj dokumentu zakupu.

informacje o dostawie, zawierające sposób i adres
pod który towary mają być dostarczone,

metodę płatności.

Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez
zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient oświadcza,
iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego
postanowienia.

Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta
informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami
oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostawy
i płatności.

Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez kliknięcie
przycisku „Zamawiam i Płacę” lub tożsamym i jest równoznaczne ze złożeniem
Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów ujętych w
zamówieniu.

Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta
do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów
przez Sprzedawcę, co może jednakże skutkować zmianą terminu
dostawy. 

Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie
w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu
dostawy.

Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta
o niemożliwości przyjęcia zamówienia: 

odrzucając ofertę w części niemożliwej
do zrealizowania, lub 

proponując późniejszy termin realizacji całości lub części
zamówienia.

Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę
z zastrzeżeniem zmiany o której mowa w punkcie
powyższym poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia
przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę
następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość
ta zawiera dane niezbędne do realizacji zamówienia.

§ 6 Umowa Sprzedaży;

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie
potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie
do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę
Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,
która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy
o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu
do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail
zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się
do dostawy Klientowi Towarów bez wad.

Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie
wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 i 5
niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas
składania Zamówienia.

W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach
dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 

W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach
dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami
lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego
zamówienia.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy
się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia
uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba
że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu
(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe)
są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego
w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
woli związania się Umową Sprzedaży.

Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich
dostawy, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail
na adres poczty elektronicznej Klienta.

Dostawa jest realizowana za pomocą Przewoźnika lub
urządzenia do wydawania paczek w krajach Unii Europejskiej.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy
przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

Zaleca się, aby Towar został zbadany przez Klienta przy
obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru
Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§ 7 Płatność;

Wartość płatności z tytułu umowy Sprzedaży jest ustalana
na podstawie cen podanych w opisie Towaru na stronie
internetowej Sklepu  w chwili zamówienia Towaru.

Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności
z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży: 

przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy
Sprzedawcy 

płatność elektroniczną

płatność karta płatniczą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności przelewem, płatności elektronicznych
albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest
do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie
zamówienie zostanie anulowane.

płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

Klient może żądać otrzymania faktury.

Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania
przyczyny, w przypadku: 

odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części
zamówienia opłaconego przed realizacją,

uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego
zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów.

Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej
transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie,
które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy Towarów,
jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy oferowany przez Sprzedawcę.

Sprzedawcy i Klientowi w przypadku braku płatności
w terminie wskazanym w ust 3 pkt 1) przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni
od stwierdzenia braku płatności. Sprzedawca przesyła Klientowi oświadczenie
o odstąpieniu od umowy na Trwałym nośniku.

§ 8 Rękojmia;

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumentów, jeżeli
Towar ma wadę fizyczną lub prawną. 

Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru
z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową,
jeżeli:

nie ma właściwości, które powinien mieć
ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający
z okoliczności lub przeznaczenia; 

nie ma właściwości, o których istnieniu
sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub
wzór;

nie nadaje się do celu,
o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,
a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego
jej przeznaczenia;

został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

nie ma właściwości wskazanych w  publicznym
zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby,
która wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej
działalności gospodarczej, oraz osoby,
która przez umieszczenie na Towarze swojej nazwy, znaku
towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako
producent za wyjątkiem sytuacji gdy Sprzedawca zapewnień tych
nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły
one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy
sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana
przed zawarciem umowy sprzedaży.

Towar ma wadę fizyczną także w razie
nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności
te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią,
za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego,
który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi
za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej
w Towarze w tej samej chwili. Jeżeli a wada fizyczna
została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania
Konsumentowi towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna
istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności
z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie
w chwili zawarcia umowy.

Jeżeli Towar ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba
że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności
dla konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę
usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar
był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę
albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru
na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast
zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru
na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe
albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu
ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się
pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny
sposób zaspokojenia.  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej
proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość
Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest
nieistotna.

Jeżeli Towar ma wadę, konsument może żądać wymiany
Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest
obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć
wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta,
jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru w sposób
wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu
z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności
z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli Towar został zamontowany, konsument może żądać
od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania
po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady.
W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę konsument
jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt
i niebezpieczeństwo sprzedawcy. 

koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca, jednakże jeżeli
Konsument, żąda od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania
Towaru, jest obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów
przewyższających cenę Towaru albo może żądać od sprzedawcy
zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania,
do wysokości ceny Towaru. 

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu
rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć Towar
do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży,
a gdy takiego miejsca nie określono w umowie –
do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
Jeżeli ze względu na Towaru lub sposób jego zamontowania
dostarczenie rzeczy przez konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione,
konsument obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu,
w którym rzecz się znajduje. Przepisy tego ustępu stosuje się
odpowiednio do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy
i wymiany Towaru na wolny od wad.

Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od konsumenta wadliwy
Towar w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub
odstąpienia od umowy.

Jeżeli konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady
albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę,
o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca
nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu
dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono,
że dostarczenie Towaru ma nastąpić częściami, a sprzedawca
mimo żądania konsumenta nie dostarczył zamiast Towaru wadliwego
takiej samej ilości Towaru wolnego od wad, konsument może od umowy
odstąpić także co do części Towaru, który ma być
dostarczony później. Jeżeli spośród Towarów sprzedanych
tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć
od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu,
uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się
do towarów wadliwych.

Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru konsument złożył
oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny,
może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to,
że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby
szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać
zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania
i ubezpieczenia towaru oraz zwrotu dokonanych nakładów
w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych
nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia
szkody na zasadach ogólnych. Przepis zdania poprzedniego stosuje się
odpowiednio w razie dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast
towaru wadliwego albo usunięcia wady przez sprzedawcę. 

Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem
towaru , konsument może odesłać rzecz na koszt
i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli
wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat
od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Jeżeli przedmiotem Sprzedaży
jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona
do roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie
o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady,
przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się
przed upływem terminu dwóch lat od dnia wydania Towaru
Konsumentowi. W terminach określonych w niniejszym punkcie,
Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał
wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu
do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego
upływu terminu do wymiany Towarów lub usunięcia wady. W razie
dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego
z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych
uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega
zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub
postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych
uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna
biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej
przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin
przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat
od dnia wydania Towaru Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada
z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Towaru stwierdzone
przed upływem tego terminu.

Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza
wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę
podstępnie zataił.

Wada prawna Towaru występuje w szczególności,
jeżeli: 

stanowi on własność osoby trzeciej,

jest obciążony prawem osoby trzeciej,

z decyzji lub orzeczenia właściwego organu wynika
ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem.

Jeżeli z powodu wady prawnej towaru konsument kupujący
złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu
ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to,
że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby
szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać
zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania
i ubezpieczenia Towaru, zwrotu dokonanych nakładów w takim
zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści,
a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej,
oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom
o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Przepis
zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia
towaru wolnego od wad zamiast Towaru wadliwego.

Jeżeli konsument uniknął utraty w całości lub
w części nabytego towaru, albo skutków jego obciążenia
na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub
spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności
z tytułu rękojmi, zwracając konsumentowi zapłaconą sumę lub wartość
spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

W przypadku wady prawnej bieg terminu przedawnienia
roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru sprzedanego
na wolny od wad rozpoczyna się od dnia,
w którym konsument dowiedział się o istnieniu wady,
a jeżeli konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero
na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia,
w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią
stało się prawomocne.

Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku
do Klientów niebędących Konsumentami.

§ 9 Gwarancja;

Towary są objęte Gwarancję sprzedawcy. Treść
oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta
i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar
nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, podana
jest na stronie sklepu.

Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny wraz
z towarem lub przesyła go pocztą elektroniczną,

Na podstawie gwarancji Klient jest uprawniony
do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających
z gwarancji.

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa
na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi a prawo
korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi
przysługuje niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień
z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu
rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy
o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta
wykonania obowiązków wynikających z gwarancji
albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.

§10 Reklamacje;

Reklamacje można składać pisemnie lub elektronicznie
na adresy wskazane w paragrafie 3 podając przyczynę reklamacji,
żądanie klienta  i dane kontaktowe Klienta,  względnie
rachunek bankowy do ewentualnego zwrotu środków Pieniężnych.

Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Klienta o sposobie
rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji z tytułu rękojmi drogą
elektroniczną lub korespondencją listowną (na papierze).

Sprzedawca, jest obowiązany udzielić odpowiedzi
na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie jest równoznaczny
z uznaniem reklamacji. Termin wskazany w zdaniu poprzednim ulega
skróceniu do 14 dni w przypadku reklamacji o jakich mowa
w § 7 ust 12.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy
wysyłać na adres: "3windy
sp. z o.o." z adresem siedziby: ul. Cieszynska 367, 43-382
Bielsko-Biała

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14
dni od otrzymania produktu.

Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją
z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek
bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

§11 Pozasądowe
dochodzenie roszczeń;

Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń: 

złożenie wniosku:

o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego
sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, 

o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich (postepowania
ADR) do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
których dane można ustalić pod adresem
https://www.uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php

skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego
rzecznika konsumentów, których dane można ustalić
pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php

złożenie skargi lub zapytania do Europejskiego
Centrum Konsumenckie
go (ECK) pod adresem
https://konsument.gov.pl/

złożenie skargi lub za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zasady dostępu do wskazanych procedur są dostępne
w szczególności na stronach internetowych wskazanych
w ustępie pierwszym instytucji.

§12 Odstąpienie
od umowy

Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić
w terminie 30 dni od zawarcia umowy, w tym od umowy
sprzedaży.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się
od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub
wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
a w przypadku umowy:

która obejmuje wiele towarów , które
są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –
od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub
części, 

Która polega na regularnym dostarczaniu towarów
przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego
z nich;

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu
odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
oświadczenia przed upływem tego terminu. 

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej
poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia
na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia
na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy
zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również
na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej
na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedawcę. 

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych
metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził
się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego
z żadnymi kosztami. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności
do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Towar na adres: "3windy sp. z o.o." ul. Cieszynska
367, 43-382 Bielsko-Biała niezwłocznie, nie później niż 14
dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem
terminu 14 dni. 

Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Towaru
na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter
nie można odesłać Towaru w zwykły sposób pocztą,
a jednocześnie Towar został Dostarczony Konsumentowi do miejsca,
w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości
Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru. 

Towar może zostać wyciągnięty z oryginalnego opakowania
oraz uruchomienia produktu w stopniu niezbędnym
do przetestowania jego właściwości. 

 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej
na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do Umowy: 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu, 

w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności
do użycia, 

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał
w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został
poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy, 

w którym cena lub wynagrodzenie zależy
od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy, 

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy,
które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym
paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej,

§13 Bezpłatne
usługi;

Sprzedawca udostępnia Klientom następujące bezpłatne usługi
w ramach Sklepu: 

Założenie konta i jego prowadzenie

udostępnienie formularza kontaktowego,

Do założenia konto w sklepie należy wypełnić
formularz rejestracji podając wymagane dane. Logowanie na Konto
odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji. 

Klient ma możliwość w każdej chwili zmiany danych
podanych w formularzu rejestracji, a także śledzenia stanu
zamówień.

Aby skorzystać z formularza kontaktowego, należy
wprowadzić żądaną treść, zaznaczyć wymagane obligatoryjnie pola
oraz nadać wiadomość do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli
odpowiedzi niezwłocznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości
e-mail do Klienta lub telefonicznie.

Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę
o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w każdym
czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania
praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy
oraz postanowień poniżej.

Klient, który dokonał założył konto rozwiązuje umowę
o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, poprzez
wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu
dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie
się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie nieodpłatnych
usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego
oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany
przez Klienta podczas zakładania konta.

§14 Przetwarzanie
danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych
za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora
za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu
realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi
na to zgodę – także w celu marketingowym

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych
do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane
zostały w Polityce prywatności.

Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany
do informowania Sprzedawcy o zmianach swoich danych,
pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§15 Opinie w sklepie
internetowym

Klient Sklepu
Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia
opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem
opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu
w Sklepie Internetowym.

Sprzedawca po
dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość
email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie
odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie
braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do
wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

Opinia może być
wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.

Wystawione przez
Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym
oraz wizytówce TrustMate.io.

Wystawienie opinii
nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w
szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa
własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

Opinia może być
wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych
umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być
także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę
zatrudnienia.

Wystawiona opinia
może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§16 Przepisy końcowe

Prawo właściwe dla umów sprzedaży zawartych na podstawie
nieniejszego regulaminu w przypadku klientów mających miejsce
zamieszkania lub siedzibę w Unii Europejskiej określa Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia
17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla
zobowiązań umownych (Rzym I) z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 177, str. 6)

Jurysdykcję sądową dla spraw wynikających z niepnistego
regulaminu określa w przypadku klientów mających miejsce zamieszkania
lub siedzibę w Unii Europejskiej okresla rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia
12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych
i handlowych (wersja przekształcona) z dnia 12 grudnia
2012 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 351, str. 1)

Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać
ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających
z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego w kraju zamieszkania Konsumenta, stosuje się
te przepisy. 

Sprzedawca zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw –
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca
poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.